Förebygg ohälsa hos unga – inför ett KID-avdrag

Förebygg ohälsa hos unga – inför ett KID-avdrag

För de barn och ungdomar som lever i en socioekonomiskt utsatt miljö är ett engagemang i en idrottsförening en fantastisk möjlighet att bryta utanförskapets effekter. Problemet är att det i dag är för kostsamt för många föräldrar att låta sina barn delta i dessa aktiviteter. Det kan handla om idrottsutrustning, medlemsavgifter och resor till matcher och träningar. Att socialt utsatta unga exkluderas från samhället är förenat med stora risker och kostnader. Den ekonomiska situationen färgar hela livet. Forskningen visar att ekonomisk utsatthet ökar riskerna för ohälsa, ett sämre socialt liv, sämre skola och uppväxtvillkor för barn och ungdom, men också ett minskat engagemang i, och tilltro till, samhället och politiken.*

Stiftelsen Aktiv Skola har under lång tid engagerat sig för de barn och unga som inte ges samma möjlighet att få uppleva allt det positiva som föreningslivet bidrar med. Vi anser att det inte är anständigt att föräldrars ekonomiska situation ska skapa ett socialt utanförskap för barnen. De måste ges rätt förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv. Därför presenterar vi nu förslaget om KID-avdrag (Kultur- och idrottsavdrag) för landets politiker.

KID-avdraget bygger på samma modell som RUT och ROT och innebär en skattereduktion på max 5 000 kr/barn och år. Förslaget bör utformas enligt modellen: ju lägre inkomst desto större avdragsrätt. Föreningar får ersättning vid redovisning av antal närvarande vid aktiviteter samt tillhandahållande av utrustning. Ersättningsgraden kan byggas på senast deklarerade inkomst.

Idrottsföreningarna är utförare och föräldrar köpare. Avdraget sker via en direkt reducering av faktura från föreningen, föreningen redovisar avdraget till Skatteverket som i sin tur får ersättning utbetald via föreningens skattekonto.

För att föräldrar ska känna trygghet i att låta sina barn vara aktiva i föreningslivet krävs ekonomisk hjälp. Bidrag är av naturen stigmatiserande och många i riskzonen känner skam att söka denna typ av stöd. Genom ett KID-avdrag undanröjer man en stor del av den risken. Klubbar och föreningar får möjlighet till ekonomisk kompensation för ett aktivt arbete med att locka dessa ungdomar till sin verksamhet. Hållbarhet och cirkulär ekonomi är viktiga faktorer och genom att föreningar får ersättning för att tillhandahålla utrustning ger KID-avdraget en möjlighet att samla in och återanvända och tillhandahålla begagnad idrottsutrustning.

KID-avdraget utformas så att det bidrar till att stärka den enskilde och dennes möjlighet att leva ett självständigt liv och delta aktivt i samhällslivet, avdraget ska kunna ges utan krav på att den enskilde först måste bli totalt utblottad, vilket ofta är fallet med existerande stöd riktad mot denna ekonomiskt utsatta grupp.

Om vi vill få bukt med utanförskap, kriminalitet och gängvåld räcker det inte enbart med ökade polisiära och reaktiva insatser. Det förebyggande arbetet är betydligt mer effektivt, och ett införande av KID-avdrag skulle utgöra ett viktigt verktyg för att ge alla barn samma möjlighet att delta i kultur- och idrottsaktiviteter på lika villkor.

* Fattigdom i Sverige 2018, EAPN Sverige.

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single.php