Aktiv skolas frågor och svar

Hur kan skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling?

Några exempel på detta arbete kan vara upprätta gemensamma ordnings/trivselregler på skolan och i klassen, arbeta med att synliggöra och ifrågasätta normer, arbeta med relationsfrämjande insatser mellan elever/lärare, elev/elev, införa planerade rastaktiviteter, synlig vuxennärvaro framför allt i samband med raster.

Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php